עוסק מורשה ועוסק פטור איזה מסמכים יש לנהל ? | יועצת מס איריס מטרי
מאמרים מקצועיים

עצמאי יוגדר כעוסק מורשה, מתוקף עיסוקו ובהתאם לרישום בתקנות מס ערך מוסף וכן במידה ומחזור עיסקו  חרג מתקרת עוסק הפטור המעודכנת מדי שנה בשנה.

(נכון לשנת 2023- התקרה עומדת על 107,692 ש"ח )

איזה מסמכים ינהלו עוסק מורשה ועוסק פטור ?

חשבון עסקה

 • מסמך המהווה דרישת תשלום. דרישת תשלום ניתן להוציא בסיום העבודה/פרוייקט ובהתאם להצעת המחיר. מסמך המונפק לשם נוחיותך, כדי לעדכן את הלקוח במועד התשלום והסכום לתשלום. הוראות ניהול ספרים לא מחייבות להוציא מסך זה. כמו כן,מסמך זה לא מהווה הכנסה לצורך רשויות המס.
 • לאחר הנפקת חשבון העסקה, כאשר הלקוח יעביר תשלום – יש להנפיק קבלה.
 • עוסק מורשה – ינפיק חשבון עסקה בתוכנה דיגיטלית או פנקס כרוך. חשבונות העסקה צריכים להיות ממוספרים ורציפים.
 • עוסק פטור – יכול להנפיק חשבון עסקה בתוכנת WORD.

קבלה

 • מסמך המעיד על הכסף שהתקבל, בן אם זה תקבול של כסף מזומן /שיק מיידי או דחוי, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, PAYPAL, קבלת תשלום בביט או בפייבוקס (גם אם לא אישרתם, וגם אם התקבול עדיין לא נכנס לחשבון הבנק- יש להוציא קבלה ). הוראות ניהול ספרים מחייבות הנפקת קבלה כבר ברגע התקבול וללא שיהוי.
 • עוסק מורשה – הנפקת הקבלה -אינה מהווה הכנסה בספרים.
 • עוסק פטור – הנפקת קבלה – מהווה הכנסה בספרים וחלק ממחזור מכירות עסקו לבדיקת תקרת עוסק הפטור.

חשבונית מס

 • מסמך המעיד על עסקה וחיוב במס (התחשבנות מול הרשויות). במידה ואתם מנהלים ספרים  על בסיס מצטבר (מנהלים מלאי)- לאחר אספקת הסחורה- ניתן להנפיק חשבונית מס עד 14 יום ממועד חיוב במס (מועד אספקת הסחורה).
 • במידה ואתם מנהלים ספרים על בסיס מזומן (משמע כי הרישום בחיוב המס והתחשבנות מול הרשויות הינו על סמך מועד פרעון הכסף). רוב נותני השירות מתנהלים על בסיס מזומן – יש לכם את האפשרות להוציא מסמך אחד "חשבונית מס/קבלה", אפשרות נוספת להוציא 2 מסמכים       באופן הבא :להנפיק קבלה (במועד קבלת הכסף, גם אם דחוי) ובנוסף חשבונית מס (ברגע שהכסף הופקד לחשבון הבנק )
 • עוסק מורשה – הנפקת חשבונית המס – מהווה הכנסה לצורך רשויות המס.
 • עוסק פטור לא מנפיק חשבונית מס.

חשבונית מס/קבלה

 • מסמך המרכז 2 מסמכים (מסמך קבלה וכן את מסמך חשבונית מס).  "חשבונית מס/קבלה"- המהווה מסמך המרכז את מסמך החיוב במס (התחשבנות מול הרשויות) וכן את מסמך המהווה תקבול כסף. במידה וקיבלתם כסף – יש להוציא חשבונית מס/קבלה מיידית וללא שיהוי.
 • עוסק מורשה – הנפקת חשבונית מס/קבלה – מהווה הכנסה לצורך רשויות המס.
 • עוסק פטור -לא מנפיק חשבונית מס/קבלה.

ישנם מקרים שלקוחות דורשים מהעוסק המורשה חשבונית מס ,כאשר התשלום יהיה במועד מאוחר יותר ולא מיידית. ולכן – במקרה כזה יש להנפיק חשבונית מס ובמועד התקבול – יש להוציא קבלה בלבד.

תיקון 42 לחוק מע"מ

בעקבות תיקון 42 לחוק מע"מ, עוסק מורשה המנהל את ספריו על בסיס מזומן, יוכל להנפיק חשבונית מס/קבלה במועד תקבול הכסף ולא לפני.

רישום הספרים

 • מלוא המסמכים יהיו מנוהלים בפנקס כרוך (ולא ספירלה) מודפס וממוספר מראש.                    ניתן גם להנפיק את המסמכים באמצעות תוכנות דיגיטליות המאושרות ע"י מס הכנסה.
 • עוסקים פטורים לא אמורים לנהל ספרים נוספים מלבד קבלות
 • עוסקים מורשים ינהלו ספרים נוספים (כספר הזמנות, יומן לקוחות ) בהתאם לתוספת החלה עליהם

איזה הוצאות מוכרות בעסק – לחץ כאן – הוצאות בעסק

מה ההבדל בין עוסק מורשה או פטור – לחץ כאן – מורשה או פטור

מוזמנים להתייעץ 052-6603589

איריס מטרי יועצת מס ומומחית במיסוי פרישה